Iestāde atrodas Raipoles ielā 8, Daugavpilī, Jaunforštates mikrorajonā. Tā darbojas kopš 1984. gada 1. septembra.

Iestādē ir 12 grupas, kuras apmeklē līdz 250 bērniem.

Par bērniem iestādē rūpējas 61 darbinieks– 24 pirmsskolas izglītības skolotājas, latviešu valodas skolotāja, divas mūzikas skolotājas, vadītājas vietniece, logopēde, medmāsa, vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā, lietvede, aukles, pavāri un citi tehniskie darbinieki.

Pieredzes bagāti pedagogi sekmē izglītojamo pašapziņas veidošanos, attīsta fiziskās, intelektuālās un radošās prasmes, rūpējas par viņu veselību, kā arī sagatavo turpmākajām mācībām skolā. Mācību process iestādē tiek realizēts izmantojot bilingvālo pieeju. Izglītojamie apgūst dzimto valodu un kultūru un arī valsts valodas pamatiemaņas, kas nodrošina izglītojamiem iespēju veiksmīgi turpināt izglītību sākumskolā bilingvāli vai latviešu valodā. Izglītības iestādes darbinieki sadarbībā ar vecākiem ir radījuši labvēlīgu vidi bērnu attīstībai, viņu interesēm un radošai pašizpausmei. Bērnu vecāki aktīvi piedalās dažādos radošos konkursos un pasākumos. Regulāri tiek iegādāti jauni mācību līdzekļi un papildināta rotaļu bāze.

2017.gadā iestādē notika būvprojekta „Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana un fasāžu apdare Raipoles ielā 8, Daugavpilī” realizācija. Projekta gaitā tika siltināti ēkas pamati, sienas un jumts, nomainīts grīdas segums ēkas 1.stāva gaiteņos, nomainīti logi un ārdurvis, pārbūvētas ieejas ēkā, nomainītas visas santehnikas ierīces, rekonstruēta apkures sistēma, nomainīti apkures radiatori un elektroinstalācija, ierīkota ventilācijas sistēma un automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma. Iestādē tika nodrošināta pieeja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Iestāde ieguva mūsdienīgu un pievilcīgu izsk