Mūsu vērtības – CIEŅA, VESELĪBA, DABA

Viens no audzināšanas mērķiem pirmsskolā ir veicināt bērnu izpratni par vērtībām un tikumiem. Mūsu izglītības iestāde visa mācību procesa laikā sevišķu uzmanību velta trim vērtībām– CIEŅA, VESELĪBA, DABA.

Ne vērtības, ne tikumus tieši iemācīt vai ieaudzināt nevar, tādēļ pedagogu pienākums un atbildība ir stiprināt bērnu ieradumus. Vērtības un to izpausmi tikumos cilvēki apgūst visu mūžu. Lai pirmsskolas vecuma bērni veidotu izpratni par vērtībām mūsu uzdevums ir tiem atbilstoši vecumam sniegt zināšanas, dot iespēju darboties un mudināt saredzēt nozīmīgās vērtības ikdienas dzīvē, saziņā un mijiedarbē.

Cieņas pret citiem izkopšana, veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšana, atbildības par dabas un apkārtējās vides aizsardzību sekmēšana ir tas ko mēs atbalstam un uz ko tiecamies.

Bērnu veselības nostiprināšanai esam aktīvi dažādu sporta pasākumu dalībnieki. Iestāde regulāri tiek organizētas izglītojošas veselību veicinošas un veselīga uztura paradumu veidošanas nodarbības. Katru mēnesi tiek organizēti tematiski pasākumi – “Ceļojums uz labestības valsti ”un “Zaļā rūķīša skoliņa”. Šo pasākumu laika bērni uzzin daudz ko jaunu , jo tēmas ir visdažādākās: “Atkritumu šķirošana”, “Ūdens- mūsu bagātība”, “Meža pasaule”, “Saudzēsim dabu”, “Savāksim makulatūru – saudzēsim mežu”.

Iestāde jau daudzus gadus pēc kārtas piedalās visos “Zaļās jostas” konkursos. Gan bērnu ģimenes, gan darbinieki regulāri vāc makulatūru un izlietotās baterijas. Vienmēr esam aktīvi vides sakopšanas talku dalībnieki.

Jauki ir redzēt kā mainās bērnu un arī pieaugušo attieksme pret videi un cilvēkam svarīgām lietām. Izkopjot un iedzīvinot vērtības iestādē, svarīgi ir iesaistīt visus –  bērnus, vecākus un darbiniekus, ko mēs arī turpināsim darīt nakotnē.

Informāciju sagatavoja iestādes vadītāja Ž.Stašāne