Iestādes vīzija:

Konkurentspējīga, mūsdienīga, droša, tehniski nodrošināta, estētiski sakopta iestāde, kuras attīstošajā vidē tiek audzināti vispusīgi attīstīti, zinātkāri, draudzīgi bērni un strādā radoši, inovatīvi un saprotoši pedagoģi.

Iestādes misija:

Sekmēt izglītojamo vispusīgu un harmonisku spēju attīstību, lai īstenojot audzināšanas un izglītošanas procesu nodrošinātu izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu un mērķtiecīgu bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

Pamatmērķi:

  1. Veicināt bērna garīgi-tikumisko audzināšanu, vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa vajadzības, zināšanas un prasmes.
  2. Nodrošināt bērna veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā aktīvi iesaistot sabiedriskās aktivitātēs.
  3. Veicināt latviešu valodas ieviešanu mācību procesā atbilstoši izvēlētajam bilingvālās pieejas īstenošanas modelim.
  4. Sadarboties ar audzēkņu ģimenēm realizējot programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” pamatprincipus.
  5. Sekmēt nākošā pirmklasnieka droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību.
  6. Nodrošināt bērna fizisko spēju attīstību.
  7. Veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību.
  8. Pilnveidot iestādes materiāli tehnisko bāzi veiksmīgai mācību procesa īstenošanai.