Informācija daudzbērnu ģimenēm

No 2021.gada 1.septembra pašvaldība kompensēs ēdināšanas izdevumus izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kurām ir apliecība “3+Ģimenes karte” un izglītojamā deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Lai Jūsu bērnam būtu iespēja saņemt šo kompensāciju lūdzam laicīgi saņemt apliecību”3+Ģimenes karte” un informēt par to iestādē.

Pieteikties te : https://www.godagimene.lv/uznemumu-piedavajumi/sakas-pieteiksanas-3-gimenes-kartei-708/

https://likumi.lv/ta/id/317453-grozijumi-daugavpils-pilsetas-domes-2015-gada-13-augusta-saistosajos-noteikumos-nr-33-edinasanas-izdevumu-kompensesana

https://m.likumi.lv/ta/id/323425-grozijums-daugavpils-pilsetas-domes-2015-gada-13-augusta-saistosajos-noteikumos-nr-33-edinasanas-izdevumu-kompensesana-izglitojamajiem-pirmsskolas-izglitibas-iestades

Iestādes administrācija.