Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas kārtība un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

https://likumi.lv/ta/id/233057-bernu-registracijas-uznemsanas-atskaitisanas-kartiba-un-diennakts-rezima-pakalpojuma-sniegsanas-kartiba-daugavpils-pilsetas-pir…